پس از مشاهده و مطالعه شرایط مشاوره، می توانید با کلیک بر روی لینک زیر به پرتال دریافت نوبت مشاوره وارد شده و نسبت به تعیین وقت مشاوره در روز ها و ساعات موجود اقدام فرمایید.
جهت اطلاع، این پرتال به گونه ای طراحی شده که به شکل خودکار، وقت های موجود را با ساعت محلی مکان سکونت نشان داده و به راحتی می توانید زمان و تاریخ مناسب برای خود را انتخاب نمایید.
تغییر ساعات و تاریخ و قرارگیری آن ها در برنامه مشاوره مجموعه در کانادا به شکل خودکار توسط سیستم انجام خواهد پذیرفت.
انتخاب وقت و تایید آن که منجر به ارسال ایمیل تاییدیه به آدرس ایمیل شما می گردد، به معنای مطالعه دقیق شرای مشاوره و پذیرش آن ها می باشد.